• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการผังเมืองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF

โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการผังเมืองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF
วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557
ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา