• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญร่วมงาน/เสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (2015 AEDCEE)

ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 
Univesity of Moncton, University of Maryland และ James Cook University 

" จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2015  International Conference on Alternative Energy in 
Developing Countries and Emerging Economies (2015 AEDCEE) "


ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit กรุงเทพฯ 
เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ได้มีเวทีนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ค้นพบใหม่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศและเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆสู่สาธารณชน

กิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบการบรรยาย 
และแบบโปสเตอร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sci.tsu.ac.th/2015aedcee


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทร 074-609600 ต่อ 2461 /081-9694645
โทรสาร 074-693975