• ภาษาไทย
    • English

การประกวด Thailand Energy Awards 2015

ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จะจัดให้มีการประกวด Thailand Energy Awards 2015 เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและยกย่องผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้าน การอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ นอกจากนี้ ยังได้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดในระดับอาเซียนต่อไป ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1


จึงขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าประกวด Thailand Energy Awards 2015 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 และรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดฯ ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม  2558
เวลา 13.00–16.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์
โทร. 0 2223 0021-9, 0 2222 4102-9 ต่อ 1434 หรือกองประกวด โทร. 0 2184 2728-32 โทรสาร 0 2184 2733-4 หรือที่เว็บไซต์ www.dede.go.th, www.thailandenergyaward.com

แนบไฟล์เอกสาร: