• ภาษาไทย
    • English

การออกแบบประกวดงานประติมากรรมจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) 3 มิติเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกสถาบันทั่วประเทศมาร่วมแสดงศักยภาพและถ่ายทอด ความจงรักภักดี ผ่านงานศิลป์  ด้วยรักจากใจลูก ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ เป็นข้อความจากใจผ่านงานเปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) น้อมถวายให้กับในหลวง ให้พระองค์ได้ทรงรับรู้ถึงความรัก ความเทิดทูนจากปวงชนของพระองค์ ชิงทุนการศึกษา 400,000 บาท

นอกจากนี้ยังจัดการ
ประกวดออกแบบลายเสื้อ หัวข้อ “ ข้อความจากใจถึงในหลวง ”Art For The King #SEASON3 โดยชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบลายเสื้อ ภายใต้หัวข้อ “ข้อความจากใจถึงในหลวง” ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท

รูปแบบการจัดประกวด
เป็นการออกแบบประกวดงานประติมากรรมจากกระดาษ แบบปเปอร์มาเช่ (Paper Mache)  3 มิติ  

ขนาดข้อกำหนดของชิ้นงาน
-ประติมากรรมแบบเปเปอร์มาเช่(Paper Mache)  ลอยตัว จากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งหมายถึง กระดาษต่างๆ สื่อสิงพิมพ์ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว หรือหมดอายุการใช้งานแล้วที่เหลือจากความต้องการ และไม่เป็นที่ต้องการจะใช้อีกต่อไป  แต่ประเภทกระดาษที่เลือกใช้ต้องไม่เป็นวัสดุที่เป็นอันตราย ขนาดไม่เกิน 1.2 เมตร x 1.2 เมตร และไม่น้อยกว่า 0.8 เมตร x 0.8 เมตร สามารถตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีอายุการโชว์ หรือ จัดแสดง ได้ไม่น้อยกว่า 1 ปีมีความแข็งแรง ทนทานและทนต่อสภาวะแวดล้อมและการเคลื่อนย้ายไปจัดแสดงในที่ต่างๆได้โดยไม่มีน้ำหนักที่มากเกินไปหรือแตกหักได้ง่ายซึ่งหากเกิดความเสียหายใดๆก็ตาม ทางกองประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  ผู้ส่งประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งงานเข้าประกวด
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) อาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมกลุ่มกัน 3 - 9 คน ต่อ 1 ทีม และมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม (หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ตำแหน่งรับรอง
ได้) 1 คน  สามารถส่งผลงานได้สถาบัน / มหาวิทยาลัยละไม่เกิน 5 ทีมเท่านั้น โดย 1 ทีมสามารถ
ส่งผลงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น

เงื่อนไขการสมัครและการส่งผลงาน
1.    ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถ Download ใบสมัคร  รายละเอียด และแบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าประกวดพร้อมรายละเอียดทาง https://www.facebook.com/ArtForTheKing9
และส่งใบสมัครพร้อมแบบร่างกลับเข้ามาก่อนส่งผลงานจริง ภายในวันที่ 3 เมษายน 2558
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งผลงานประกอบด้วย
2.1. เรื่องราวหรือแนวคิดที่เป็นต้นแบบที่เป็นที่มาของ ข้อความจากใจถึงในหลวง
และการตีความเรื่องราวหรือแนวคิดนั้นๆที่เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ โดยมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ลงในแบบฟอร์มด้วยอักษร Angsana new 16
2.2. แบบรายละเอียดแสดงขนาดของประติมากรรม รูปด้าน 4 ด้าน ขนาด  A3
 (297 x 420 mm) ขนาดไม่เกิน 1.2 เมตร x 1.2 เมตร และไม่น้อยกว่า 0.8 เมตร x 0.8 เมตร โดยระบุวัสดุที่ใช้พร้อมระบุแหล่งที่มาของวัสดุ 
 2.3. ระบุชื่อชื่อสมาชิกในทีมสถาบัน / หน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้
** ในข้อ 2.1,2.2 และ 2.3 ให้กรุณาส่งมาภายในวันที่ 3 เมษายน 2558
ตามที่อยู่ : บริษัท บรอดมายด์ จำกัด 9/175 บ้านกลางเมือง ถนนศรีนครินทร์46/1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
2.4. สำหรับผลงานที่เข้ารอบ 15 ทีม ทุกทีมต้องส่งรูปถ่ายของทีมงานและรูปถ่ายขั้นตอน
การทำงานระหว่างการทำประติมากรรม จำนวน 10 - 20 ภาพ ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพ
ความละเอียด ขนาด 1920x1280 pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg
โดยผลงานทั้งหมดต้องไรท์ลงแผ่น CD หรือ DVD แนบมาด้วย
3. วัสดุต้องมีความแข็งแรงสามารถนำไปจัดแสดงในภายหลังได้
4. ผลงานประติมากรรมจะต้องเป็นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ใหม่สำหรับการประกวดครั้งนี้โดยเฉพาะ โดยไม่มีการส่งประกวดที่ไหนมาก่อน
5.  คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบ จากผลงานทั่วประเทศตามจำนวน สัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อนำไปแสดงผลงานต่อไป
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

              • รับสมัครการประกวด                        วันนี้ - 3 เมษายน 2558
             •  ประกาศผลงานที่เข้ารอบ 15  ชิ้น        17  เมษายน 2558
             •  เปิดรับผลงานที่เข้ารอบ 15 ชิ้น           5 มิถุนายน   2558 **สถานที่รับผลงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง               
 รางวัล 
1. รางวัลยอดเยี่ยม 
เงินสด 100,000 บาท โล่เกียรติยศและประกาศนีบัตร  อาจารย์ที่ปรึกษา เงินสด 20,000 บาท และประกาศนีบัตร 
2.    รางวัลดีเด่นอันดับ 1 
รางวัล เงินสด 70,000 บาท โล่เกียรติยศและประกาศนีบัตร อาจารย์ที่ปรึกษา เงินสด  10,000 บาท และประกาศนีบัตร
3.    รางวัลดีเด่นอันดับ 2 
รางวัล เงินสด 50,000 บาท โล่เกียรติยศและประกาศนีบัตร  อาจารย์ที่ปรึกษา เงินสด  5,000 บาท และประกาศนีบัตร
4.รางวัลสร้างสรรค์ ( 6 ทีม ) เงินสดทีมละ 15,000 บาท  โลห์เกียรติยศ และประกาศนีบัตร   
 5.รางวัลชมเชย ( 6 ทีม )   
     เงินสดทีมละ 3,000 บาทและประกาศนีบัตร   
     ** อีก 6 ทีมที่ได้เข้ารอบ แต่ไม่ได้รางวัล จะได้รางวัลชมเชย
 
*** หมายเหตุ  กำหนดการ วันเวลา และรายละเอียดอาจมีเปลี่ยนแปลง 
ติดต่อฝ่ายประสานงานการประกวด โทร : 061 819  8870  
www.facebook.com/ArtForTheKing9
Email : Artfortheking2015@gmail.com

ประกวดออกแบบลายเสื้อ หัวข้อ “ ข้อความจากใจถึงในหลวง ”Art For The King #SEASON3
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบลายเสื้อ ภายใต้หัวข้อ “ข้อความจากใจถึงในหลวง” ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท คุณสมบัติผู้เข้าประกวด นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
เงื่อนไขการเข้าประกวด
1.    ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานเข้าประกวดไม่จำกัดจำนวนผลงาน
2.    ออกแบบลายไม่เกิน 2 สี ลงบนเสื้อยืดสีเหลือง
3.    เป็นลายพิมพ์บนเสื้อตำแหน่งกลางอก ขนาดไม่เกิน 30 (กว้าง) x 30 (สูง) ซม.
4.    ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง และไม่เคยได้รับการผลิต หรือเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน
5.    ผลงานต้องส่งในรูปแบบไฟล์ทั้ง Jpeg. และ Ai. ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi
6.    ส่งผลงานพร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ในตัวชิ้นงาน 
   จัดส่งทาง E-mail : artfortheking_tshirt@hotmail.com
7.    ผลงานทุกชิ้น จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกองประกวด
หมายเหตุ   ผลงานห้ามมีตราสัญลักษณ์ ภปร. พระบรมฉายาลักษณ์ รวมถึงรูปที่สื่อถึงการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
ระยะเวลาการส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ - 3 เมษายน 2558

เกณฑ์การตัดสิน

1.ความคิดสร้างสรรค์        25%

2.การสื่อสารตามคอนเซ็ปต์ “ข้อความจากใจถึงในหลวง”      25%
3.ความสวยงาม        25%
4.ผลการโหวตทางแฟนเพจ facebook.com/ArtForTheKing9          25%

รางวัล popular vote 
-  คะแนนจากจำนวนผู้ที่ Like / ถูกใจ ลายเสื้อของผู้เข้าประกวด จะนับโดยการจัดอันดับคะแนน Like ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะนับเฉพาะจำนวนคน Like ในภาพ ซึ่งอยู่ในอัลบั้ม ประกวดออกแบบลายเสื้อ “ข้อความจากใจถึงในหลวง” ของแฟนเพจ facebook.com/ArtForTheKing9  เท่านั้น จะนับเฉพาะจำนวนการ Like ถึงเวลา 24:00 ของวันที่ 27 เมษายน 2558  
รางวัลการแข่งขัน
•    รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
•    รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
•    รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
•    รางวัล popular vote 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ประกาศผลการประกวด
28 เมษายน 2558   ผ่านทาง
https://www.facebook.com/ArtForTheKing9
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 061-836-9114