• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 : " ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 2 Liberral Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2017)" ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://libarts.rmutsv.ac.th/lac2017/ หรือติดต่อสอบถาม นางสาวปวีณา ลมุลศรี (074-371189-90)