• ภาษาไทย
    • English

สัมนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม

วันที่ 10 ธันวาคม 2559 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมจัดโครงการ​สัมมนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคี ประจำปี 2559 ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โดยมีวิทยากร  ผศ.ไกรทอง โชติวุฒิพัฒนา , อ.ปรัศณี เมฆศรีสวัสดิ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมีนักศึกษาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมสัมนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมในครั้งนี้