• ภาษาไทย
    • English

ข่าวสารประชาสัมพันธ์วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประชาสัมพันธ์วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต  นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไปทางด้านสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อเข้ารับการตีพิมพ์วารสารของมหาวิทยาลัยทักษิณ  สามารถส่งบทความ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal​ หรือตามรายละเอียดตามแผ่นประกาศ