• ภาษาไทย
    • English

การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบโควตา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

โดยมีนักเรียนโควตาเรียนดีและกิจกรรมดี โควตากีฬา มาสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559