• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบตัดสร้างสรรค์เพื่องานแฟชั่น หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  ได้จัดโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบตัดสร้างสรรค์เพื่องานแฟชั่น โดยมีอาจารย์เสริมศักดิ์ สัญญาโน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มาเปิดโครงการ และนายพงศ์พันธ์ หวังปัญญา เป็นวิทยากรในการอบรม ให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ณ ห้องสัมนา อาคาร 31 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์