• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์เข้าร่วมโครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราาฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 18 -31 สิงหาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์เข้าร่วมโครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์ 2017 แสดงผลงาน ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี