• ภาษาไทย
    • English

อาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560  อาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมที่ 4 สร้างความเข้าใจและออกแบบปฎิบัติจัดสิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัย โดย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา มีอาจารย์พิษณุ อนุชาญ และอาจารย์เจนจิรา ขุนทอง หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมเป็นวิทยากรโครงการ ณ โรงแรมกรีนเวิรด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา