• ภาษาไทย
    • English

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำและนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 1 - 3 กันยายน 2560  หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม มีการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ให้คำแนะนำนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เพื่อนำไปปรับปรุงโครงงานของตนเองในการสอบวิทยานิพนธ์ในครั้งต่อไป ณ ห้องประชุมรวม และห้องนิทรรศการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์