• ภาษาไทย
    • English

สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งต้นน้ำ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งต้นน้ำ และสร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจิตอาสาอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นน้ำ และเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาเห็นถึงคุณค่าของน้ำ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ในพื้นที่