• ภาษาไทย
    • English

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานแฟชั่น 2561

เมื่อวันที่ 6-7 ก.พ.2561 หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานแฟชั่น 2561 โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดพิธีการ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ นางแบบผู้เข้าร่วมประกวดในโครงการ ร่วมกิจกรรม  ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังนี้

- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 มีการ workshop พัฒนาบุคลิกภาพนางแบบ โดยคุณน้ำฝน ภักดี (อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลิกภาพ)

- วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมสัมนานักออกแบบแฟชั่นในยุคปัจจุบัน โดยคุณอดิศักดิ์  โรจน์ศิริพันธ์ (ดีไซน์เนอร์จากแบรน์ zenithorial)