• ภาษาไทย
    • English

โครงการสัมมนาการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมและผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยมี ผศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ในหัวข้อสัมมนา "การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร" และอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดพิธี มีคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมการอบรม ช่วงบ่าย มีการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา ณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์