• ภาษาไทย
    • English

การประกวดSouthern top model 2018 ของหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2561  ผศ.อุดร  นามเสน  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการประกวดและ อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณาจารย์  ของหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการการตัดสินการประกวด Southern top model 2018  และมอบประกาศนียบัตร รางวัล  ณ เวทีกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

นักศึกษาที่ชนะการประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกาย ดังนี้

1. นางสาวโรสิรา  สาและ  รางวัลชนะเลิศ

2.นายฮาฟีซา  รอนิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

3.นายมูฮัมหมัดโซเฟีย  กาแบ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

4.นางสาววัชรินทร์  สังข์ทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

5.นายจิรายุ เขมังคะโล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 

การประกวด Southern top model 2018 ดังนี้

1.นางสาวกานติมา  เชาว์ทอง รางวัลชนะเลิศ

2.นางสาวชุติกาญจน์  เสียงจินดารัตน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

2.นางสาวจิตตมาส  แซ่จู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

3.นางสาวมิ่งขวัญ  ชูสุวรรณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

4.นางสาวภัทรศยา  ลาวัลแก้ว  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4