• ภาษาไทย
    • English

อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปินสัญจร โครงการจังหวัดกระบี่เมืองศิลปะ

อาจารย์แก้วสุดา บุตรเผียน อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปินสัญจร โครงการจังหวัดกระบี่เมืองศิลปะ ณ พื้นที่ตำบลคลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ค.2561 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่