• ภาษาไทย
    • English

ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรแฟชั่นและสิ่งทอ 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กำหนดการปรับพื้นฐานและให้ความรู้หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  วันที่ 18 มิ.ย.2561 -วันที่ 22 มิ.ย.2561 ณ ห้องปฏิบัติการหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

รูปภาพประกอบ: