• ภาษาไทย
    • English

ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ในโครงการคนดีราชมงคลศรีวิชัย ปี 2561 ให้มาฝึกซ้อมในเวลาที่กำหนด

โครงการคนดีราชมงคลศรีวิชัย ปี 2561
ให้นักศึกษาซ้อม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
และรับจริงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

รูปภาพประกอบ: