• ภาษาไทย
    • English

อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการ KRABI ARTIST 2018 ART WORKSHOP &EXHIBITION

อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์แก้วสุดา บุตรเผียน ร่วม โครงการ KRABI ARTIST 2018 ART WORKSHOP &EXHIBITION ได้รับเกียรติจากคุณกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดนิทรรศการ ร่วมด้วยคุณวิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คุณกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่