• ภาษาไทย
    • English

สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ออกค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. -21 ก.ค.2561 สโมสรนักศึกษา และคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ออกค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน และได้ทำการสร้างอาคารเรียน ,สร้างฝายต้นน้ำ ให้แก่ชุมชนบ้านหลังอ้ายหมี เพื่อช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน และใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของมนุษย์และสัตว์ป่าต่าง ๆ ตลอดจนนำไปใช้ในการเกษตรได้อีกด้วย