• ภาษาไทย
    • English

โครงการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษา หลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม

เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 หลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม โครงการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรวิชาการผังเมือง มาให้คำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง งานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น