• ภาษาไทย
    • English

การสัมนาจากบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ (SYS)

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 มีการสัมนาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กรีดร้อน โดยมีวิทยาการจากบริษัทให้บรรยาย แก่นักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 และ คณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์