• ภาษาไทย
    • English

การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อย สำหรับบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อย สำหรับบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(โปรดศึกษารายละเอียด วันเวลา และสถานที่อย่างละเอียดถี่ถ้วน)

รูปภาพประกอบ: