• ภาษาไทย
    • English

พิธีแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผศ.นราวัฒน์ เลิศวิทยาวิวัฒน์

พิธีแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด