• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมได้รับรางวัลประกวดแบบโครงการ SYS STUDENT DESIGN CONTEST 2018

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันการประกวดแบบโครงการ SYS STUDENT DESIGN CONTEST 2018 คือนายสรวิชญ์  ชูช่วย และ นายจตุพัฒน์ แก้วบุญสง ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ตามลำดับ จากผลงานการส่งเข้าประกวดของนักศึกษาสถาปัตยกรรมทั่วประเทศกว่า 300 ผลงาน อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธนวัฒน์ เลขาพันธ์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด กรุงเทพมหานคร