• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมนำเสนอโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

วันที่ 22 มกราคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ ได้ลงสำรวจพื้นที่ในการออกแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร่วม กับพล.พัฒนา 4 รับผิดชอบดูแลพื้นที่บริเวณโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ และสวนป่า 28 ธันวาคม 2562 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาเรียนการออกแบบสถาปัตยกรรม 5 นำเสนอผลงานการออกแบบโครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริ คลองหอยโข่ง ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย