• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาหลักสูตรวิชาการผังเมืองร่วมโครงการจัดทำผังเมืองสู่ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 1

วันที่ 23 -24 มกราคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรวิชาการผังเมืองชั้นปีที่ 3 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หลักสูตรวิชาการผังเมือง เข้าร่วมโครงการจัดทำผังเมืองสู่ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 1 โดยมี คุณยิ่งยศ ทองมี เป็นวิทยากรให้คำแนะนำแก่นักศึกษา เข้าสำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูลลักษณะทางสังคม-เศรษฐกิจ รูปแบบการใช้พื้นที่ว่าง วิถีชีวิตผู้คน เพื่อนำข้อมูลจากการลงพื้นที่ไปจัดเก็บในรูปแบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาปรับปรุงพัฒนาผังเมืองของพื้นที่บริเวณนั้น และดำเนินการในกิจกรรมต่อไปของโครงการ ณ คลองห้วยยาง อ.ทับเที่ยง จ.ตรัง