• ภาษาไทย
    • English

การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยสงขลา

วันที่ 24 - 25 มกราคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3 การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยสงขลา ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000บาท นายประพนธ์ ชนะพนธ์

รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท นายภูวเดช แซ่ใหล (ศิษย์เก่าหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 6000 บาท นางสาวรัชนีพร ชูมนต์ และ นางสาวทัตติยา ก็เด็ม โดยมี อาจารย์นวัตกร อุมาศิลป์ ผู้ควบคุม อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ จ.สงขลา