• ภาษาไทย
    • English

การออกแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

วันที่ 28 มกราคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 ได้นำเสนอผลงานการออกแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรคลองหอยโข่ง โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ให้การต้อนรับ กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล และร่วมฟังการนำเสนอผลงานนักศึกษาเพื่อนำไปเป็นแนวทางการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรคลองหอยโข่ง ในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย