• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง ชั้นปีที่ 2 ร่วมจัดแสดงงานนิทรรศการในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง ชั้นปีที่ 2 ร่วมจัดแสดงงานนิทรรศการในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 และมีนักศึกษาที่เข้าร่วมจัดแสดงผลงานดังนี้
นายจักรี ขาวเรือง ,นายอาหลี สมจิตร ,นายภราธร บูหลี,นายนิธิศ ดำเสน
โดยมีผลงานที่จัดแสดงดังนี้
1. โมเดลจำลองโครงการแกล้งดิน
2. โมเดลจำลองโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา
3. โมเดลจำลองโครงการนาขั้นบันได
4. โมเดลจำลองโครงการฝนหลวง
5.โมเดลจำลองทฤษฏีใหม่ของในหลวง ร.9
ระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภัาพันธ์ 2562
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด "เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"