• ภาษาไทย
    • English

การสัมนานานาชาติ(AD​ International​ Workshop: Environmental)

AD​ International​ Workshop: Environmental Design​ The​ Way We Work at School of​ Architecture​ and​ Design (การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรมและการออกแบบ) โดยมี ผศ.สาทินี วัฒนกิจ และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมในการสัมนา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562