• ภาษาไทย
    • English

โครงการแข่งทักษะทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 8 (กิจกรรมที่ 2)

โครงการแข่งทักษะทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 8 กิจกรรมที่ 2 ภาคเช้า - นักศึกษาและคณาจารย์จาก 12 มหาวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่ศึกษา/เก็บข้อมูลชุมชนนำโดยนายกฯและวิทยากรชุมชน ลงพื้นที่หมู่ 2 และหมู่ 3 ของเกาะสุกร ภาคบ่าย - ลงพื้นที่ศึกษา/เก็บข้อมูลชุมชนในพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 4 ของเกาะสุกร ภาคค่ำ เสวนาสถาปัตยกรรม โดย 1. อ.อิศรา กันแตง (อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา 2. อ.อัศวิน ไทรสาคร (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา 3. อ.ณธทัย จันเสน (อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) นักศึกษาแบ่งกลุ่มระดมความคิด สรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ