• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรม URBAN FOOD SECURITY

วันที่ 19 ก.พ.62 กิจกรรม URBAN FOOD SECURITY ของหลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง โดยมีอาจารย์จามีกร มะลิซ้อน และนักศึกษาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ เวทีกลาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในงาน ARCH OPEN HOUSE 2019 มทร.ศรีวิชัย