• ภาษาไทย
    • English

INSPIRE IN STYLE 2019 DESIGN CONTEST

วันที่ 19 ก.พ.62 บริษัท SCG มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประกวด โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง และคณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วม ณ เวทีกลาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในงาน ARCH OPEN HOUSE 2019 มทร.ศรีวิชัย