• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรม"สถาปนิกน้อย"

วันที่ 21 ก.พ.62 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดกิจกรรม"สถาปนิกน้อย" โดยมีอาจารย์เด่นเดือน ปัญญาดา และอาจารย์งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ เป็นวิทยากร ในการสอน Paper Toys มีนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ณ เวทีกลาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในงาน ARCH OPEN HOUSE 2019 มทร.ศรีวิชัย