• ภาษาไทย
    • English

Thesis หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง

วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง จัดโครงการ สอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการผังเมืองชั้นปีที่ 4 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นให้แก่นักศึกษา ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์