• ภาษาไทย
    • English

โครงการ Workshop ASA Green

วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2562 นายภูมิวพัชร์ พุฒิพรกนกนันท์ และนายมุระซาลีน มะหมัด ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้เข้าร่วมโครงการ Workshop ASA Green โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ NapLab Workshop จุฬาลงกรณ์ ซอย 6 ทั้งนี้ นาย อัชชพล นามสกุล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้ทำการกล่าวต้อนรับ เปิดโครงการ พร้อมลงพื้นที่ชุมชน รับฟังข้อมูลพื้นฐาน และร่วมออกแบบชุมชนตลาดน้อย พร้อมนำเสนอข้อมูล Final Design แก่ผู้นำชุมชน ผู้ทรงวุฒิจากตัวแทนสมาคมสถาปนิกสยามฯ ประชาชน และนำเสนอผลงานแก่ผู้ที่สนใจในงานสถาปนิก 62