• ภาษาไทย
    • English

การประกวดแบบบ้านเขียว ส.อ.ท.ครัตเตอร์วัสดุก่อสร้างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ทัชชญา สังขะกูล หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานการประกวดแบบบ้านเขียว ส.อ.ท. คัตเตอร์วัสดุก่อสร้างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลการประกวดดังนี้ นายจิตรภณ เพชรรัตน์ ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ประเภทบ้านพอเพียง เงินรางวัล 20,000 บาท นายสันต์ภพ หัวคง ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ประเภทบ้านเพียงนภา 10,000 บาท โดยรับรางวัลโล่เกียรติยศจาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ