• ภาษาไทย
    • English

งาน Fashion show case 2019 ของหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 หลักสูตรสาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย  จัดกิจกรรม Fashion show case 2019 เป็นการแสดงผลงานการออกแบบชุดเครื่องแต่งกายของนักศึกษา มี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดงาน ร่วมกับคณาจารย์หลักสูตรสาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ และบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  โดยผลงานการออกแบบได้ใช้แนวคิดวิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นถิ่น รวมทั้งใช้การเทคนิคการทำผ้าเฉพาะถิ่น อาทิ ผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก การเพ็นส์ลายเรือกอแล๊ะ การปักผ้า ให้มีความสวยงามและมีความหลากหลาย เพิ่มมูลค่าให้กับผลงาน ณ ลานกิจกรรม เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่