• ภาษาไทย
    • English

โครงการจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม

โครงการจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม เป็นการจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน 2562