• ภาษาไทย
    • English

เข้ารับการตรวจ 5 ส ระดับคณะ

วันที่ 10 เมษายน 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจ 5 ส ระดับคณะโดยมีคณะกรรมการของคณะเป็นผู้ตรวจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจ 5 ส ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์