• ภาษาไทย
    • English

ให้การต้อนรับบุคลากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 อ.ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร และอาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการมาเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมคณะฯ
ณ อาคาร 31 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ในการนี้ อ.ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง ได้พาเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาและภูมิทัศน์โดยรอบของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 
และมอบของที่ระลึกแก่ อ.ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร