• ภาษาไทย
    • English

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนคำเสนอขอโครงการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

ในวันที่ 23 พ.ค.2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนคำเสนอขอโครงการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 โดย กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย