• ภาษาไทย
    • English

โครงการสัมมนาบริบทสถาปัตยกรรม"สถาปัตย์ชุบชีวิต"

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดโครงการสัมมนาบริบทสถาปัตยกรรม"สถาปัตย์ชุบชีวิต" การสร้าง ให้เกิดสิ่งใหม่ บนวิถีชีวิตแบบเดิม โดยนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่4 ในรายวิชาสัมมนาบริบททางสถาปัตยกรรม มี คุณราชิต ระเด่นอาหมัด (สถาปนิกในกลุ่มมลายู ลีฟวิ่ง) เป็นวิทยากร รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ จากหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม มทร.ศรีวิชัย และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการ ณ มลายู ลีฟวิ่ง (Melayu Living) อ.เมือง จ.ปัตตานี