• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม กำหนดจัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่

หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
กำหนดจัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ 
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการศึกษาใน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562
ลงทะเบียนเวลา 8.00 น ณ ห้องเรียนรวม 31203 
อาคาร 31 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

รูปภาพประกอบ: