• ภาษาไทย
    • English

เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนทีหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 


 

          วันที่ 20 มิถุนายน 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย อาจารย์งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ณ วัดนาหมอศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

          โดยมี นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำบุคลากรในสังกัดร่วมออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน
โดยได้นำผลงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไปร่วมจัดแสดงผลงาน