• ภาษาไทย
    • English

โครงการศึกษาและฝึกปฏิบัติจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นถิ่น

วันที่ 19 - 24 มิถุนายน 2562 หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้จัดโครงการศึกษาและฝึกปฏิบัติจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นถิ่นด้านสิ่งทอ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ณ จังหวัดราชบุรี ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย เพื่อนักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการเรียนต่อไป