• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวด Young designer awards 2019

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562  นายอานนท์ ยามา และนายประพนธ์ ชนะพล นักศึกษาหลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทชุดเด็ก ในการประกวด Young designer awards 2019 ภายใต้โจทย์ “Thai Ness (ไทยเหนด) โดยมีแนวความคิดได้มาจากการท่องเที่ยววิถีไทย หรือ Discover Thainess ซึ่งเป็นสถานที่ที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มีความเป็นไทย จึงได้นำแรงบันดาลใจมาจากวัดโพธิ์ ซึ่งเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรม ประติมากรรมที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์มาออกแบบเป็นชุดแนว street ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในสมัยนี้ โดยนำมาออกแบบให้น่าสนใจ สามารถสวมใส่ได้จริง