• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่ารวมถึงผู้สนใจเข้าร่วม "อบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพสถาปัตยกรรม"

ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่ารวมถึงผู้สนใจเข้าร่วม
"อบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพสถาปัตยกรรม"
วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2552
ณ ห้อง 31203 (ห้องเรียนรวม)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

สำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ - 1 สิงหาคม 62